לילגה תוצראב תחכשנ יתלב היווח.םייפיפי םינתסוב ,םיעבונ תונייעמ ,םירתסנ תומוקמל םכתא חקינ ונא
.םיימוי דעו םייתעשמ רב תויחב תויפצת
.םויה תועש ראשב םגו הליל ,העיקש ,החירז ילויט
.בר ןויסינ לעבו תורייתה דרשמ רושיאב ,ךמסומ ךרד הרומ י"ע ךרדומ לויטה
.קוחכ חוטיב םילייטמל
 


הניפ שאר - לאגי יקצילוו

052-2237882 :דיינ
04-6938071 :סקפלטThis site was built by: WinHelp LTD.
Weekend - שפונ תוריית םירמיצ רמיצ
Copyright © 1997- WinHelp LTD All rights reserved  ||  A member of: weekendworld