םיה לעמ רטמ 526 הבוגב תאצמנ תיררה
ףקשנ הנממו הפוטנ קמע לעמ רטמ 375ו
,תרנכה תא םיאור) ץראב םיפיהמ םוסק ףונ
חונ ריוואה גזמ .(דועו תפצ ירה ,תפצ
.לולצו חצ ריוואהו הנשה תומי בור דואמ

םיכשומ ףונהו לולצה ריוואה טקשה
.םיבר םישפונ ןאכל
םחו ישיא סחי םינתונה דלפ הנויו הנליאל
דחא לכו דואמ םיחונו םיפי םירמיצ ינש
:ללוכ םהמ

רזבואמ ןוחבטמ *
הניש רדח *
םיתורש *
היזיולטו ןולס *
תיזכרמ הקסהו ןגזמ *
הנישה רדחב םיסקמו חוורמ , םיינשל יזוק'ג *
.הנישה רדח בחרמב יזוק'ג אצמנ תחא הדיחיב
ירהבו הביבסב םילויטל סיסבכ המיאתמ תיררה
,(תיררהל דומצ) הפוטנ רצבמ :אמגודל) לילגה
,הקיתעה תפדוי תוקיתע ,תפדויב םיפוקה ןג
,ןינכסב תוינמואה תיב ,בכואכב םילספה ןג
(דועו דועו ןומלצ לחנ
,הייחש תוכירב שי העיסנ תוקד 10-15 קחרמב
.ףרוחל םג המיאתמה הרוקמ ןהמ תחא


:ב לפטמ הנוי

תימסוק רושקת תיגרנא תטישב גניליה
יתרוסמ ידנליאת 'גאסמ
יקייר
(יקייר דומילל םיסרוק ריבעמ) יקיירל רטסאמ
ידנליאת ג'אסמ - םיאלפנ קוניפ ילופיטל
תימסוקה רושקיתה תיגרנא תטישב גניליהה
תויגרנא לש דואמ הקזח המצוע םע ,דואמ קימעמ
םג םיתיעלו דואמ תוקזח תועפשה םע םג ןכלו
דחוימב בוט תאזה הטישב לופיטה .דואמ תועיתפמ
.תושק תולחמב םילוחלו תונוש תואירב תויעב ילעבל
רפסמ לבקלו םימי רפסמל אוהל םיפידעמה שי
בצמ תא דואמ םדקל ךכבו םוי ירחא םוי םילופיט
רמיצב תוהשה ,טקשה ,חצה ריוואה ,םוקמה .תואירבה
.רתויב תועיתפמ תואצותל איבהל םילוכי םילופיטהו


םכתא חראל חמשנ
דלפ הנויו הנליא
04-6782797 :לט
04-6780967 :לט
053-567338 :ןופאלפ
Winhelp Ltd. י"ע הנבנ הז רתא
Weekend - צימר צימרים תיירות נופש
Copyright © 1997- WinHelp LTD All rights reserved  ||  A member of: weekendworld