עבטב םוקמ - לבות חוריא,לילגה בלב ביהרמ קוצמ לע םקוממ לבות
לכ לע האלפומ תיפצת תדוקנ הווהמו
שוג ,לאימרכ ,םרכה תיב תעקב לכ לע האלפומ תיפצת
.ןותחתהו ןוילעה לילגה יפונו בגש
עקרק ידומצ םירדח 26 םיאצמנ ,קנע תואשדמ יבג לע
.םידומצ תחלקמו םיתורישו הפק תניפ ,היזיוולט םע ,םיגזוממו
.םייתחפשמו םייקסע םיעוריאלו םיסנכל םג םיאתמ לבות חוריא

?םירדחב המ    .שיא 200-ל םיסנכ םלוא     


.שיא 120-ל םיסנכ םלוא     


.תוחוורמ דומיל תותיכ 5     


.םידעוס 150-ל השק לכוא רדח     


.םידליל םיקחשמ שרגמ     
 רפכמו ןפת קראפמ 'ד 10-כ אצמנ םוקמה

.תפצמו תרנכהמ ,וכעמ העש יצחכו םידרו

.רוזאב לויט ילולסמ לע ץילמהל חמשנ 
 
 

:תונמזהל

04-9907906 :לט
04-9907988 :סקפ
054-5633903 :דיינ

WinHelp LTD. eXTReMe Tracker