הסינכה םע שארל םילועש תומוקמה גוסמ אוה טיקו תיב
לש ופוסבו הדובעה םוי עצמאב ,רקובה לש העונתה קקפל
.הלילח רזוחו ,היזיוולטה לומ ברע לכתרצותמ תוניבג רחבמב ליחתמ טיקו תיבב םכלש םויה
השעמ םיצומח ,םיימוקמ לובית יבשע םע םיטלס ,תימצע
םיעט ,ירט ירט - םוקמב םיפאנה םייטנקיפ םימחלו תיב
.בלהמ רשיו םיעט
םיירהצב םייתסהל לוכיו ישיא ןינע אוה טיקו תיבב רקוב
ןיאו ץחל ןיא .שמשבו חורה בצמב יולת לכה ,ברעב וא
עפשלו לולצה ריוואל ,ףונל ,טקשל רכמתהל אלא הרירב
.ןאכ םכל םיעיגמה םיקוניפהו תויורשפאה

םולכ תושעל וצרת
בטימב םידייוצמה םיחוורמ םיירפכ םירמיצ םכתושרל
.בידאו בושק תווצ לש בלה תמושתבו םיטרפהוהשמ תושעל וצרת
תויוליעפו םיליבש ,םיסדרפב תלבוט םכילא הבורקה הביבסה
םא ןיב .טרפב םידלילו החפשמה לכל שפוח לש תונטק
חונ ,חותפ ץוביקב לכה - םהמ וא ,םתיא חונל וצרת
.םרובע חוטבו ןיינעמ
לייטל וצרת
תוחנה םכל הנקמה ,חרוא סיטרכו עדימ זכרמ םכתושרל
.רוזאה לכב תודעסמבו םירתאב
.תואטיגה ימחול ץוביקב ,יברעמה לילגב םקוממ טיקו תיב
לש עפשל אצומ תדוקנכ ותוא ביצמ יפרגואגה ומוקימ
.יברעמה לילגה יבחרב לויטו יוליב תויורשפא
הירהנ ,וכעמ העיסנ תוקד 5 קחרמב אצמנ טיקו תיב
ןוכיתה םיה לש םיכוראה ויפוחו

תיבה ןובשח לע
(לסרודכ ,לגרודכ ,סינט) טרופס ינקתמ
םידליל םיעושעש ינקתמ
ויקיברב ינקתמ
ץיקב היחש תכירב
ןואיזומב רויס
םימ תמא ,הבילח ןוכמ
טיקו תיב
תואטיגה ימחול ץוביק .ירפכ חוריא
04-9933218 סקפ 04-9933271 .לט ,25220 דוקימ
[email protected]

This site was built by : WinHelp LTD.
Weekend - שפונ תוריית םירמיצ רמיצ
Copyright © 1997- WinHelp LTD All rights reserved  ||  A member of: weekendworld
ץוביקב חוריא