עטמ רעי

 
םייתעשכ :ךשמ
החפשמה לכל : ישוק תמר
:ךרוא

:םיפסונ םיטרפ


שמש תיבל ןירבוג תיב ןיבש רוזאב יוצמ עטמ רעי
.םיניינעמ םייגולואיכרא םידירש רפסמ ובו

שיבכבש הלאה תמוצמ עיגהל רשפא עטמ ןוינחל
(.38 'סמ שיבכ) שמש תיב-ןירבוג תיב
,(שמש תיב ןוויכמ םיאבל הלאמש) החרזמ םינופ הלאה תמוצב
.375 'סמ שיבכב
.שיבכל ןופצמ ,עטמ בשומ ינפל דחא מ"קכ םקוממ ןוינחה
(1 'סמ שיבכ) ביבא לת-םילשורי שיבכמ םיעיגמה
(ביבא לת ןוויכמ םיאבל הנימי) המורד לארה ףלחמב ונפי
.הרויג רב תרטשמ תמוצ דע 386 'סמ שיבכב ועסיו
,375 שיבכב (הנימי) הברעמ תונפל שי תמוצב
.שיבכל ןופצמ ןוינחב שוגפל זאו עטמ בשומ ינפ לע דחא מ"ק ףולחל

ךרד יאוות תלצנמ ןוינחל הלאה קמעמ ךרדה
תוגרדמ ידירש םיתיעל ורתונ הנממ הקיתע תימור
.רהה הלעמב ובצחנ רשא
ידירש הבש תונח תברוח תאצמנ ןוינחה תברקב
תינאמו'תועה הפוקתהמ ןאח הנבמ
.תיטנאזיב-תימורה הפוקתהמ םימודק םידירשו

.עטמ ןיע עבונ ,לחנה ץורעב ,ןוינחל ןופצמ
,הנטק דמח תניפ רצוי ,הנשה לכ עבונש ןייעמה
.תונוש תופוקתמ םינבמ ידירש ודילו לצ ןתונ הנאת ץע הבש