םדוא רעי

 
תחא העשכ :רויסה ךשמ
לק :ישוק תגרד
ילגר : לויטה יפוא

(1) שיבכה לש דחה לוקיעהמ השיג :םיפסונ םיטרפ
(85 מ"ק ןמיס דיל ,98 'סמ שיבכ) הדעסמל אתעקוב ןיב                          

:לולסמה

עוסנל ןתינ .לוחכב תנמוסמ , תינונבא רפע ךרד הליחתמ שיבכה לוקיעב
.(2) הנימי תלקעתמ רפעה ךרד .בכרה תא תונחהלו ,טעמ וז ךרדב
לעב .ונלאמשמ ןטק םיחופת עטמל םיעיגמ ונא ףסונ לוקיע רחאל
באוש אוה ןאכמו ,םוהתה ימ לא עיגהש דע עקרקב רפח הקלחה
,(3) ךרדב רתלואמ םוסחמ םיצוח ונא .םיעטמה תייקשהל םימ
הרצונש ,(4) הנטק םיעלס תרדרדל םיעיגמו ,עטמה לעב ידי לע בצוהש
,רעיה יצע ךות לא תוריהזב תרדרדב דרנ .חטשה לוקיסמ האצותכ
,ויפויב םיסקמ רעיב ןאכ רבוע ליבשה .לוחכה םיליבשה ןומיסב שוגפנו
דחייתמ םדוא רעי . ץראה לע הרשנש םילע תוולע לע םיכורד ונאשכ
דצב (םיצרופמו םיבחר םילע ילעב) עלות ןולא יצע וב םיחמוצש ךכב
םידמוע ויתסה ףוסב .דואמ הרידנ העפות ,רובת ןולאו יוצמ ןולא יצע
.רויסל יטנמור ךפונ ףיסומה רבד ,תכלשב רובתה ןולאו עלותה ןולא יצע
, (5) םודאב תנמוסמה רפע ךרד רבד לש ופוסב שגופ "לוחכה"ה ליבשה
הכילומ ךרדה - הלאמש . םיחופת עטמ תמחותה םינבא רדג לומ קוידב
דע ךרדב דרנו הנימי הנפנ ונא ךא ,ומצע ינפב הפי לולסמ ,םדוא רהל דע
ונלחתה הבש הדוקנל ךומס שממ , (6) ישארה שיבכה םע שגפמל עיגנש
.לויטה תא

.ןלוג תורייתה תתומע תובידאב ונתינ לויטה ילולסמ
וא םילייטה לש םנוחטבל תיארחא Winhelp ןיא
.דבלב םתוירחא לע השענ לויטהו םתוחיטבל