תרנכה לא הפיקשמו ןלוגה ירה תודרומל תאצמנ אלמג הלעמ
אלמג תוקיתעו אלמג ילפמ ,הידוהי תרומש ,(תוקד 5)

,דרפנ הניש רדח התקב לכב .תוחוורמו תולודג ץע תותקב
ריווא גוזימ ,(YES) ןייוולב היזיוולט ,הירלגו הבישי ןולס
רזבואמ ןוחבטמו אלמ


,םיילמשח םייריכ ,לגורקימ ,ררקמ ללוכה רזבואמ ןוחבטמ
הפק תכרעו לכוא ילכ
תורנ רואלו םימשב חוחינ יווילב ,התקב לכב ראופמו לודג יזוק'ג

תרומש ףונ לא הפוצה הבישי תניפו הלודגו הבחר תספרמ
ןלוגה ירהו הידוהי

  לגנמ תניפו תלצומ הניפ םע הבישי תבחר

ןדריה קראפ ,לג הנול ,תרנכה תברקב תאצמנ אלמג הלעמ
ןלוגהו תרנכה רוזאב תוריית ירתאו

תונמזהל
:בלוג תחפשמ
04-6734465
050-3595994
This site was built by : WinHelp LTd.Weekend - צימרים, תיירות, נופש בישראל
Copyright © 1997- WinHelp LTD All rights reserved  ||  A member of: weekendworld