החנה 25% עובשה עצמאב
! םינימזמל עצבמ
 
 
 
,ןונמא ץרפממ תוקד 5 קחרמב ,תרנכה לא הפוצה רוגמלא בשומ
.ןלוגהו תרנכ בבוס ,תויצקרטאו תוריית ירתא תברקב

 
 
,רזבואמ חבטמ ,חונו - שידח טוהרב תורזבואמ תויפיפי ץע תותקב
.הניש רדחו ,הבישי תניפ ,אלמ ריוא גוזימ ,היזייולט

 
:רזבואמ חבטמ
,תילמשח הטלפ ,ררקמ ,לגורקימ
.לכוא תניפו חבטמ ילכ ,הפק תכרע
.תורנה רואל םימשב חוחינב ראופמ יזוק'ג
 
 
 
,קריב תלבוטה תלצומ הבישי תניפו ,אשד תבחר
.הבורק החונ הינחו ויקברב תבחר ,תחפוטמ הניגו
 
 
,,ןונמא ץרפמ ןדריה קראפ ,םוקמ תברקב ליעפ שפונו תויצקרטא
.דועו לילגה דרו ,לג הנול - ןלוג ףוח
 
תויטנמור רקוב תוחורא ןימזהל ןתינ
שארמ םואתב התקבל רשיה

 
 
 
:תונמזהל
תרנכ לומ לא - יררה ישו הנח
04-6935982 : ןופלט
04-6930290 :סקפ
054-4608118 :דיינ
 
 


This site was built by : WinHelp LTD.
Weekend - שפונ תוריית םירמיצ רמיצ
Copyright © 1997- WinHelp LTD All rights reserved  ||  A member of: weekendworld