תרנכו רובת רפכ ןיב .תרחא המרב ירפכ חורא
 

 


.תיבב ומכ תוחונו רוזביא תוגזוממ תוטיווסו חוריא ירדח

 

?הבשומב שי המ
. םיטקרמינימ
."ינירציפ" תייריציפ
.(הלילבו םויב הליעפ) הייחש תכירב
.םיפי'ג ילויט

?הבשומל ביבסמ שי המו
:החפשמה לכל תויצקרטא עפש
.תרנכהמ דבלב תוקד 7

  
 
,"לג הנול" ,"חמצב חמצ" ,איג ףוח :םייביטקרטא םי-יפוח
.(אפרמ תונייעמ) הירבט ימח ,(אפרמ תונייעמו םינינת תווח) רדג תמח
.םיסוס תווח
   .םינואיזומ ןווגמ
.רובתה תרובד רתא
.הייבלכ
.ףוטיל תוניפ םע יח תניפ
.....דועו דועו  

!ףיכ ולוכש שפונל ואוב
...תולבל ואצ
תרחמה םויל תוחוכ רובצלו חונל ורזחו
.ימיטניאו יטנמור ,טקש םוקמב

 

יזוק'ג !!!שדח

:החפשמה לכל יוליב זכרמ "לתה לצב"
הגמוא
הנילופמרט
יח-תניפ
ףוטיל תניפ
םילגנמו גניפמקל םחתמ
םימ תשלגמ
היגולואיכראו הריצי תניפ
םיפי'ג ילויט
הביכרל ינופ יסוס
תויאודב תותיפ תייפא


:םילופיטו רושקיתב ןוחביא
היגולוסקלפר
תיניס היפרטויזפ - אנווט
ידנליאת 'גאסמ
םידנליאת םילופיט
יטסילוה 'גאסמ
(סולש םייח תיבמ) םיירתא םינמש


היחש תכירב לאנביב
.תיליל היחש עובשב םעפ
!הכירבב םע-ידוקיר 'ג םויב

"רב סוטפילקא" באפ
תדחוימ הרוצב בצועמ
תירפכ הריווא
םימיב חותפ
.תבשו ישיש ,ישימח
 

:תונמזהל
ילחרו ילא
לאנבי
04-670-8789 :ןופלט
050-6892-099 :דיינThis site was built by: WinHelp LTD.
 
Weekend - צימרים, תיירות, נופש בישראל
Copyright © 1997- WinHelp LTD All rights reserved  ||  A member of: weekendworld