,תירפכ הריוואב תולבל ואוב
עבטל בורק ,ביהרמ ףונב
יטפמיסו טקש םוקמב
יבבלו םח תוריש םע,ןותחתה לילגב תאצמנ תשק תיב
,ינלוג תמוצו רובת רפכ ןיב
.(הירבטמ העיסנ תוקד 20) םעונ תוחור םע יררה רוזאב
. תוריד 14 ,םירדח 16 ונל שי,הקורי ,הטקש דמח תניפב םיאצמנ םירדחה
.לילגה לש ןולאה תורעיו רובת רהל ףיקשמה ץוביקה הצקב
,ררקמ ,היזיולט,ןגזמ ,תחלקמו םיתוריש שי הרידו רדח לכב
.ידוחיי ףונו חצ ריווא ,אשד יבחרמ ,ויק-יב-רב ירוזא ,הפק תניפ
.לכוא תניפו ,ןולס ,הניש ירדח 2 םע םינבימ םה תורידה
,תוצובקל ןודעומ ,ץיקב היחש תכירב ונל שי ףסונב
ץוביקה ביבס לייטלו תפרב רקבל ןתינ ,ןכו םידליל םיעושעש ינקתמ
.םירתאל הסינכב תוחנה .ותוא תפטועה ףונה ךרדבו
ץיקה תנועב ,"עגרב הפק" - תיבלח הדעסמ ,רב ,הפק לעופ םוקמב
.רתאל העגהה ןמזב ונתניי רוזאב הפק יתבו תודעסמל תוצלמה:רוזאב יוליבו רוקיב ירתא

.ןופלטב וא הנמזהה םע סקפב לבקל ןתינ רוזאב יוליבו רוקיב ירתא ףד
:יוליב תועצהל תואמגוד רפסמ
,ןיי תווח ,"ןפיצרמ ןואיזומ"
,תשק תיב ףונ ךרד ,דב-תיב
...דועו םיינפוא ילויט ,רובת רה

.דועו ןומרח ,ורוג ןג ,רדג תמח ,הירבט ימחמ ריבס העיסנ קחרמב םיאצמנ ונא
 

תשק תיב ץוביק
15247 ןותחת לילג .נ.ד
04-6629019 .לט
04-6760252 .סקפ/לט
Tabor@Shekelsc.co.il
This site was built by Weekend :
Weekend - שפונ תוריית םירמיצ רמיצ
Copyright © 1997- All rights reserved  ||  A member of: weekendworld